gramo-vedtekter-ikon

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET

Vedtatt på sameiermøte 1. juni 2006 med

endringer vedtatt på sameiermøte 12.04.2012

FORMÅL

Ordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen sameiet og mellom naboer, samt sikring av god husorden og forsvarlig behandling av eiendommen.

Generelt gjelder sameiets vedtekter og lov om eierseksjoner av 23. mai 1997, nr 31.

ORDEN OG BRUK AV FELLESAREAL

Beboerne oppfordres til å verne om fellesarealene. Alle må medvirke til at området holdes ryddig og pent.

Hage, trappeoppgang, korridorer og fellesrom må ikke benyttes til gjenstander/ personlige eiendeler/søppel som tilhører den enkelte beboer, men unntak av pyntegjenstander det er enighet om i etasjen. Dette i henhold til brannforskriftene.

Sykler og barnevogner skal settes i sykkelrom i kjeller og i stativ på fellesområder så langt plassen tillater. Parkering av MC og mopeder kun på garasjeplass eller på anvist sted. Det er på grunn av brannfare, behov for frie rømningsveier og av trivselshensyn ikke tillatt å hensette personlige eiendeler i garasjeanlegget eller øvrige fellesarealer. Private eiendeler som tillates oppbevart på egen oppstillingsplass omfatter kun ting som naturlig hører til bil/mc, for eksempel dekk eller andre ikke-brennbare gjenstander. Oppbevaring kan kun skje innenfor definert område, jfr. hvite striper. Oppbevaring skal ikke være til hindring, fare eller sjenanse for fellesskapet.

All parkering skal skje på oppmerkede biloppstillingsplasser på en slik måte at det ikke er til hinder for annen trafikk eller andre parkerende. På grunn av at det er trangt i parkeringskjelleren, må bilenes størrelse tilpasses den plassen man disponerer. For å få størst mulig plass, og for å få tilgang og plass til bilene, – snakk med naboene og bli enige om parkeringsforholdene. Da sikrer vi størst mulig plass for den enkelte beboer.

Beboernes biler skal ikke okkupere gjesteparkeringsplassene, de er forbeholdt gjester. Disse plassene er betalt av alle beboere i fellesskap, og dersom den enkelte har behov for flere oppstillingsplasser må ledige parkeringsplasser kjøpes av Byggholt.

Hver beboer må påse at alle dører til fellesrom, kjeller og lignende er låst. Dette gjelder også døren mellom trappegangen og garasjeanlegget.

Balkonger og uteområder må brukes på en slik måte at virksomheten ikke virker sjenerende for andre beboere, for eksempel med hensyn til støy, risting av tepper og grilling. Det tillates kun bruk av gass- eller elektrisk grill.

Av estetiske grunner skal klart glass på alle terrasser opprettholdes for å gi et ensartet utseende av vårt sameie.

Markiser og utendørs persienner skal også være ensartet av samme årsak som nevnt over. Farge skal være Grå nr 058 for persienner og Grå nr 314028, rett kappe og grå lakk for markiser.

Spireahekk plantet på bakkeplan tilhører Sameiet og er ikke en del av beboernes tinglyste område. Evt. fjernet hekk må tilbakestilles til slik det opprinnelig var plantet.

Beplantning foretatt av beoer bør vedlikeholdes og skal ikke overskride 1,50 meter. Det henstilles til å holde uteområdene ryddige og innbydende til glede for oss selv og besøkende.

ORDEN OG BRUK AV LEILIGHET

Det skal være ro i sameiet mellom kl. 23:00 og 07:00. Unntak fra dette kan skje i spesielle tilfeller, men naboene skal da varsles på forhånd. Ellers oppfordres den enkelte til å ta alminnelige hensyn til sine naboer.

Arbeid med vedlikehold og påkostninger skal avsluttes før kl. 22:00 på hverdager, kl. 20:00 på lør/søn/helligdager og får ikke starte før kl. 10:00 på lør/søn/helligdager.

DYREHOLD

Lufting av dyr må skje under kontroll og utenom fellesarealene. Eventuelle etterlatenskaper er hundeeiers ansvar og skal fjernes umiddelbart. Dyr som er til ulempe for andre beboere må ikke holdes i leilighetene. Hundeeierne må påse at poter og pels rengjøres tilstrekkelig etter lufting, slik at ikke fellesområder skitnes til. For øvrig vises til kommunale båndtvangregler for hund.

SØPPEL/AVFALL

Alt husholdningsavfall skal pakkes godt inn før det kastes i avfallscontainer i søppelrom. Papiravfall skal kastes i egen container. Plastikkavfall skal kastes i egen container. Flasker/glass og metall skal kastes i egne kommunale igloer som finnes ved enkelte kjøpesentre og forretningslokaler rundt i distriktet. Større gjenstander skal leveres ved en av kommunenes to gjenbruksstasjoner. (Se for øvrig «Veiledningshefte til nye eiere/leiere»). I søppelrommet er det 4-5 containere av hver kategori. Når en er full, må man gå til neste, slik at containerne ikke blir overfylte og risiko for utøy oppstår.

Søppel og gjenstander som ikke er i bruk og som hensettes på terrassene kan være til sjenanse for naboene. Terrassene skal ikke benyttes som lagringsplass for ovennevnte og lignende gjenstander.

ANTENNE/PARABOL

Det er ikke anledning til å sette opp separate antenner på balkonger mm. for den enkelte beboer.

FASTE INSTALLASJONER

Faste installasjoner (unntatt levegg i glass og innglassing av terrasser) som levegger på bakkeplan skal søkes styret med tegninger. Styret har sett at svingbare levegger fungerer godt. Leveggene skal ikke overstige 1,5 meter.

ANSVAR

Beboerne er ansvarlige for skader de påfører eiendommene.

KLAGER

Henvendelser til styret om brudd på husordensreglene må skje skriftlig.

ANNET

Meldinger fra styret til beboerne ved rundskriv eller oppslag skal gjelde på samme måte som husordensreglene.


paragraf

VEDTEKTER FOR BILLINGSTADLIA BOLIGSAMEIE 1

Vedtatt på konstituerende sameiermøte 30.08.2005,

med endring av 23.04.2007, 08.04. 2008, 15.04. 2010 og 12.04.2012

 1. Navn

Boligsameiets navn er Billingstadlia Boligsameie 1.

 1. Eierforhold

Sameiet består av 56 boligseksjoner og 6 næringsseksjoner (garasjeplasser som ikke inngår i de øvrige bruksenheter) på gnr 38, bnr. 776 i Asker kommune. Hver seksjon består av én sameieandel tilsvarende sameierbrøken med tilknyttet enerett til bruk av en bestemt bruksenhet.

Bruksenheten består av

 • bolig med tilhørende balkong/terrasse/uteareal
 • biloppstillingsplass i garasjekjeller
 • sportsbod

i henhold til tinglyst oppdelingsbegjæring, dagbokført 10.10.2005.

I tillegg har sameierne rett til bruk av Boligsameiets fellesareal, Huseierforeningens fellesareal på gnr. 38, bnr 777 og bruksrett til felles biloppstillingsplasser og kjøreareal på gnr. 39, bnr. 453.

 1. Formål

Sameiets formål er å ivareta sameiernes fellesinteresser i eiendommen med tilhørende rettigheter og å sikre forsvarlig drift av eiendommen og felles-arealer, eiendeler mv.

 1. Medlemmenes rettigheter og plikter
 2. Sameierne er forpliktet til å rette seg etter sameiets vedtekter, ordensregler, eierseksjonsloven av 23.05.97 nr 31, samt vedtak fattet av sameiermøtet og styret. For øvrig har den enkelte sameier full rettslig rådighet over sin seksjon/bruksenhet.
 3. Innvendig vedlikehold av bruksenhetene påhviler den enkelte sameier fullt ut for egen regning. Vedlikeholdsansvaret regnes for:
 • Vann og avløpsledninger fra og med forgreningspunktet til boligen
 • Elektriske ledninger fra og med boligens sikringsboks
 • Hele inngangsdøren til den enkelte bolig, vindusglass og innside av leilighetens vinduer
 • Tremmer, membraner, isolasjon, renhold av sluk på terrasser/balkonger.

Øvrig ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr, er sameiets ansvar.

Ved manglende ytre vedlikehold hos sameier, kan styret etter rimelig varsel la dette utføres for sameiers regning.

Boligsameiet har pliktig medlemskap i Billingstadlia Huseierforening. Styrets leder, eller den styret utpeker representerer Boligsameiet i Huseierforeningen.

 1. Fordeling av fellesutgifter

Eiendommens fellesutgifter fordeles i henhold til sameeierbrøken. Unntatt fra dette er utgifter som knytter seg til den enkelte bruksenhet. Fellesutgifter for garasjeplassene fordeles likt pr plass med den til enhver tid fastsatte pris. Utgifter til kabel TV fordel likt pr leilighet.

Beboere som ikke avleser sin varmtvannsmåler innen tidsfristen pålegges et påslag på 50% ut over det beregnede gjennomsnittlige forbruket. Grunnlaget for beregning av a-konto er det totale forbruket delt ihht sameiets fordelingsbrøk.

 1. Sameiermøter
 2. Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april. Innkalling og gjennomføring skal skje i henhold til eierseksjonsloven, kapittel IV.
 1. På sameiermøtet har hver seksjon én stemme.
 1. Alle sameierne kan velges til verv i sameiet. En sameier kan nekte gjenvalg den påfølgende periode. Fraværende sameiere kan velges dersom de har gitt skriftlig samtykke.
 1. Sameiere har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt.
 1. Ordinært sameiermøte skal behandle:
 2. Årsmelding fra styret, samt årsregnskap
 3. Budsjett
 4. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlem og deres godtgjørelse
 5. Valg av revisor og fastsettelse av dennes godtgjørelse
 6. Valg av valgkomité
 7. Beslutte vedlikeholds- og reparasjonsarbeider som ikke kan karakteriseres som normalt årlig vedlikehold, samt iverksette påkostninger av eiendommen
 8. Andre saker som nevnt i innkallingen.

Sameiermøtet kan bare treffe beslutning i saker som er angitt i innkallingen.

 • Ekstraordinært sameiermøte

Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 2 sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Innkalling og gjennomføring skal skje ihht eierseksjonsloven §34.

 • Styret
 1. Sameiet skal ha et styre bestående av tre medlemmer og ett varamedlem som velges av sameiermøtet. Fortrinnsvis skal alle tre blokkene i Sameiet og begge kjønn være representert. Styret bør også speile alderssammen-setningen i Sameiet. Styrets leder velges særskilt. Styre- og vara-medlemmer tjenestegjør i to år. Tjenestetiden opphører ved avslutningen av det ordinære sameiermøtet i det år tjenestetiden utløper. Ved konstituerende sameiermøte velges to av medlemmene for bare ett år.
 1. Styret forestår den daglige drift av sameiets eiendom i samsvar med eierseksjonsloven, sameiets vedtekter, sameiermøtets vedtak og ordensregler. Det skal føres protokoll som undertegnes over styrets vedtak og saker. Styrets protokoller skal sendes forretningsfører. Styret sørger for forsvarlig regnskapsførsel. Regnskapet følger kalenderåret.
 1. Styret er beslutningsdyktig når to medlemmer møter. Sameiet forpliktes av leder og ett styremedlem i fellesskap.
 1. Styret kan, dersom ordinær drift tilsier det, regulere sameiernes innbetalinger til dekning av fellesutgifter, med en fordeling som samsvarer med vedtektenes punkt 5.
 1. Styret har fullmakt til å ansette og avsette forretningsfører.
 1. Styret fungerer som valgkomité, eller det kan opprette en egen valgkomité.
 1. Styret plikter å holde samtlige bygninger og eventuelt felles utstyr fullverdiforsikret.
 1. Styret kan utarbeide forslag til ordensregler, samt regler for felles uteareal. Ordensreglene vedtas og endres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer i sameiermøtet.
 • Valgkomité

Det skal velges en valgkomité på Sameiermøtet som skal sitte i ett år av gangen. Det velges tre personer og én varamann til valgkomitéen. Fortrinnsvis skal alle tre blokkene i sameiet og begge kjønn være representert. Valgkomitéen bør også speile alderssammensetningen i sameiet. Valg-komitéen legger frem forslag til styreleder, styremedlemmer og varamann når disse er på valg. Valgkomitéen legger også frem forslag til medlemmer av valgkomitéen til Sameiermøtene.

 • Salg/utleie

Ved salg og fremleie skal styret og forretningsfører skriftlig underrettes. Dersom en sameier leier ut sin bolig skal hun/han påse at leietaker skriftlig forplikter seg til å følge sameiets vedtekter, ordensregler og vedtak av sameiermøter og styret.

Forretningsfører gis rett til å avkreve ny sameier et gebyr for sitt arbeid i forbindelse med eierskifte.

 • Vedlikehold, drift

Sameierne har plikt til å være med på å dekke fellesutgifter, jfr. pkt 5. Fellesutgiftene betales forskuddsvis den 1. i hver måned. Fellesutgifter omfatter bl.a forsikring, offentlige skatter og avgifter, levering av varmtvann, kostnader i forbindelse med drift og vedlikehold av fellesarealer, veier, parkeringsplasser, anlegg og bygninger, honorarer og drift av Billingstadlia Huseierforening. Sameiet kan legge opp fond til vedlikehold, jfr eierseksjonsloven §20.

 • Bygningsmessige arbeider/endringer

Oppsetting av markiser, utvendige persienner, utvendige lamper og parabolantenne eller lignende på byggets fasade, kan kun skje etter forutgående godkjennelse og vedtak av styret.

 • Oppbevaring i korridorer og garasjekjeller

Ingen rekvisitter med unntak av matte kan plasseres utenfor dører i langsgående korridorer. I utspring og krok kan beboere i etasjen bli enige om pynting, men ved plassering av sofagrupper etc selv svare for rengjøring. Dør ved endekorridor har et lite, naturlig utspring som kan pyntes etter avtale med beboerne i samme etasje.

I garasjekjeller er det kun bil og fremkomstmidler som sykler og bilrelatert utstyr, (som dekk o.l) som kan plasseres her. Det er forbud mot oppbevaring av annen type brennbar rekvisita i garasjekjeller.

 • Egenandel ved forsikringsskader

Ved skader som skyldes en seksjonseiers uaktsomhet, eller som en seksjonseier på annen måte er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring benyttes så langt den rekker, inkludert mulig egenandel, før sameiets forsikring benyttes. Ved skade som skyldes seksjonseiers uaktsomhet og som dekkes av sameiets forsikring, skal seksjonseieren betale egenandelen og andre direkte utlegg som ikke dekkes av forsikringen og som er en følge av skaden. Bestemmelsen gjelder uansett om skaden oppstår på fellesareal eller i en bruksenhet. Bestemmelsen gjelder også når skaden er forårsaket av noen av seksjonseierens husstand eller personer som seksjonseieren har gitt adgang til eiendommen eller overlatt sin seksjon til.

Når erstatningsansvaret er en følge av sameieforholdet, kan sameiets legalpanterett etter eierseksjonsloven §25 og vedtektenes punkt 5 anvendes.

 • Endring av vedtektene

Endring av sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøte med minst 2/3 av de avgitte stemmer.

 • Billingstadlia Huseierforening

Billingstadlia Boligsameie 1 er pliktig medlem av Billingstadlia Huseierforening sammen med Billingstadlia Boligsameie 2 og 3.

Kostnader vedrørende huseierforeningen fordeles mellom sameiene forholdsmessig etter antall boliger. Sameiene utligner sine respektive kostnader gjennom fellesutgiftene. Huseierforeningen har ansvar for sameienes utendørs fellesarealer og gnr 38, bnr 777.

 • Tvister

Eventuelle tvister i sameierforhold avgjøres av de ordinære domstolene. Partene vedtar eiendommens verneting ved tvister som gjelder eiendommen.

 • Lov om eierseksjoner

Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 kommer til anvendelse i den utstrekning ikke annet følger av disse vedtekter.